Emlékezés Juhász-Nagy Sándorra - Oldal 2
Tartalomjegyzék
Emlékezés Juhász-Nagy Sándorra
Lükő Gábor Alapítvány kuratóriumi tagjai búcsúznak
Tulassay Tivadar rektor búcsúbeszéde
Minden oldal

A Lükő Gábor Alapítvány kuratóriumi tagjai búcsúznak Juhász-Nagy Sándortól

Mi is szeretnénk néhány szóval búcsúzni Tőled, akikkel az utóbbi öt évben a Lükő Gábor Alapítvány életre hívásában fáradoztál. S mi nem kérdezzük, hogy drága Feleséged és Társad halálakor hogyan találtál rá arra a helyre, ahol majd Te is nyugodni szeretnél hitveseddel örök egységben. – Erre a helyre, ahol közvetlen szomszédságodban Lükő Gábor és Karácsony Sándor is nyugszik. Tudjuk, hogy a lelki rokonság eltéphetetlen köteléke fűzött Sándor és Gábor Bátyáidhoz.
Ennek a szellemi örökségnek a vállalását tükrözi egész életműved, társadalmi elkötelezettséged, szolgálatod a szűkebb értelemben vett szakmán kívül is, s minden írásbeli és szóbeli megnyilvánulásod. – Igen, ha volt jó tanítványa Karácsony Sándornak és Lükő Gábornak, Te bizonyosan az voltál. Számodra a magyar kultúra és a szív- és érrendszeri betegségek élettana, klinikuma nem két, külön keringési pályán lévő bolygó soha nem érintkező területei voltak, mert számodra e kettő csak a másikkal szoros egységben volt elképzelhető. Mert leglényegünk a kultúránk – ha nem is tudatosul mindig bennünk, hogy lelki alkatunk és kultúránk minden ténykedésünket meghatározza. Az egyén lelki sajátságai másokhoz való viszonyulás során alakulnak ki és nyernek formát. Ezeknek a nyelvi, művészi és társadalmi szokásoknak a közvetítésével tudnak érintkezni az autonóm egyének. De a közösségépítéshez mindez még mindig kevés: ahhoz kell az a fény, amely nagy elődeid sajátja is volt, s a Tiédé is, a szakmai és a társadalmi közösségek építésének áldozatos munkája során.
Individualizálódó világunkban egyébként oly sokan sugalmazzák az egyéni érvényesülés mindenek fölött valóságát, oly kevesen értik meg, s talán hóbortosnak is tartják azt, aki 21. század elején kommunitárius lélekkel, a feleim karácsonyi és lükői tanításával a közösségek újraélesztésén, alapításán fáradozik. – De joggal kérdezhetjük, hogy miféle értéket képes alkotni napjaink modern kora, tud-e az elidegenedett egyén, az atomizálódott társadalom kultúrát teremteni? Olyan kultúrát, amely időtállóan közvetít emberi, közösségi értékeket: pozitív tudást és tradíciót – vagy csupán a konzumtársadalom jó sakkbábuiként a sok évezredes kultúránk végleges elpusztítására lesz képes?
Sorjáznak a ma még megválaszolhatatlan kérdések. Mi köszönjük Neked, hogy a Te egész életed arra volt a legnagyszerűbb példa, hogy a tudományos következetesség, a nemzetközi elismertség az orvostudomány területén és a magyar kultúra szolgálata hogyan ötvöződhet a legtermészetesebben a legszorosabb egységbe. Igen, ezt Te úgy fogalmaztad meg, hogy vannak nemzeti tudományok, amelyeknek kérdéseiben minden tudományterület képviselőjének joga és kötelessége is állást foglalni. A magyar népi kultúra és társadalom interdiszciplináris kutatása, a társaslélektan Karácsony Sándor által kidolgozott, és Lükő Gábor által továbbfejlesztett magyar néptudománya is ilyen terület. Te is azon munkálkodtál velünk, hogy ismerhesse meg minden fiatal azt a csodálatos szellemi örökséget, amelyet reánk hagytak eleink. Az Alapítvány főbb célkitűzéseinek a gyakorlatba való átültethetőségéről gondolkoztunk együtt egy olyan időszakban, amely továbbra sem kedvez a magyar kultúra szellemi egysége hiteles bemutatásának. Ennek ellenére igen hathatósan szorgalmaztad az alapítványi célkitűzések megvalósítását, s azt, hogy váljanak közkinccsé Lükő Gábor több mint fél évszázada kiadott művei, s jelenhessenek meg azok is, amelyek még soha nem jutottak el hozzánk, mert kéziratban várták sorsuk jobbra fordulását.
A Te vitalitásod, derűd, lankadatlan tudományos érdeklődésed, szintetizáló elméd ragyogása és a jövendő tudományáért, magyar kultúrájáért és egészséges társadalmáért érzett felelősséged mindig új erőt adott nekünk is.
Köszönjük Neked, hogy ama keskeny úton Veled tarthattunk és vezettél bennünket.

Áldjon meg az Isten, nyugodj békében! 

1%

Kérjük támogassa adója 1%-ával
a Lükő Gábor Alapítvány célkitűzéseit!

ADÓSZÁMUNK:

18191341-1-42

Készítette: Parola Kft.